Llorenç Huguet.

Llorenç Huguet

Candidat a Rector de la UIB

.«Valor l’experiència que he extret en tots els àmbits en els quals he participat
i, sobretot, en el de la Universitat. Sempre he posat tot el meu potencial de feina i d’il·lusió per aconseguir els objectius marcats, en què, sortosament, m’han ajudat equips de persones, excel·lents professionals, amb la seva experiència i saber fer.»

Nombre Apellidos.
Dr. Jaume Carot Giner

Departament de Física

Vicerector d’Investigació i Internacionalització

.

«Des de sempre he volgut entendre per què les coses són com són, i per això sóc físic. Com a físic sé que les estructures son essencials… per això vull crear estructures que siguin funcionals.»

Sóc físic (teòric); llicenciat per la Universitat de Barcelona i doctor per la UIB. Dos anys de postdoc a la University of Aberdeen (Escòcia, Fleming Scholarship). Dos anys després de tornar del postdoc, vaig obtenir una plaça de professor titular a la UIB i, anys més tard, una de catedràtic. He estat contractat durant un semestre per la Universidade da Madeira (Portugal) i he realitzat estades de recerca a Canadà, Alemanya, Portugal i Gran Bretanya.

La meva recerca es desenvolupa dins l’àmbit de la teoria de la Relativitat General, on he treballat, sobretot, en els seus aspectes més matemàtics, tot i que he fet  també incursions en el camp de la Cosmologia, el modelatge d’estrelles o l’estudi de la radiació gravitatòria i les seves fonts. He publicat més de cinquanta articles en revistes arbitrades i un nombre semblant de capítols de llibre i petites monografies en el marc de més de vint projectes de recerca competitius, algun dels quals he dirigit. He estat avaluador per a alguna agència de gestió de la investigació, i referee per a diverses publicacions internacionals. Coautor d’un llibre (Mecánica Teórica). He dirigit dues tesis doctorals i diverses tesines o treballs de fi de màster. Vicerector d’Investigació i Postgrau, vaig ésser elegit membre del comitè executiu de la sectorial d’I+D+i de la CRUE i, més recentment, membre del comitè d’experts en RIS3 de la EUA.

Nombre Apellidos.
Dr. Joan Frau

Departament de Química

Vicerector de Docència

.

«El meu interès per la difusió de la ciència m’ha portat a comprometre’m totalment amb la investigació i la innovació docent. Som un apassionat de la formació com a motor de progrés.»

Som catedràtic d’universitat de Química Física i, des del doctorat el 1992, la meva recerca s’ha centrat en les simulacions computacionals de sistemes biològics. Derivat d’ella he publicat uns cent articles en revistes internacionals, participat en uns vint-i-cinc projectes i dirigit o codirigit quatre tesis doctorals. La importància de la docència en la meva feina és cabdal i es reflecteix en la participació en quinze projectes d’innovació docent i difusió de la ciència.

Actualment som director del Departament de Química, del qual també he estat subdirector. També vaig ser director del Màster de Formació del Professorat, coordinador local del Màster Interuniversitari de Química Teòrica i Modelització Computacional i coordinador per a les relacions entre universitat i centres de secundària. Des de l’any 2003, som president de l’Associació de Químics de les Illes Balears i vicedegà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears.

Nombre Apellidos.
Dra. Maria Antònia Fornés Pallicer

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Vicerectora de Professorat

.

«Estic convençuda que la millora de la Universitat passa, forçosament,  per la consolidació de la plantilla de professorat.»

Doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i professora titular de l’àrea de Filologia Llatina de la UIB. He estat Coordinadora de les titulacions de Filologia Clàssica, Àrab, Hebrea, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la UB, secretària i directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries i vicerectora de Professorat i Seus Universitàries. He investigat en els camps de la lingüística llatina, la tradició clàssica, la gestualitat a l’antiguitat romana i, actualment, en lexicografia llatina medieval.

Nombre Apellidos.
Dra. Rosabel Rodríguez

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Vicerectora d’Estudiants

.

«Crec en una Universitat centrada en el desenvolupament de les aptituds, talents i competències de tots els nostres estudiants, enfront d’un món cada vegada més ràpid i canviant.»

Des de sempre he treballat en el camp de les altes capacitats intel·lectuals (precocitat, superdotació i talent) i la creativitat, amb breus incursions en l’àmbit de la convivència escolar. Al llarg dels anys he exercit diferents càrrecs com vicedegana de la Facultat d’Educació, cap d’estudis de Psicopedagogia i directora de Campus Extens.

Som psicòloga, doctora en Psicopedagogia per la Universitat de les Illes Balears i professora titular de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB.

Nombre Apellidos.
Dra. Joana Maria Seguí Pons

Departament de Geografía

Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

.

«Crec en una Universitat oberta a totes les Illes, amb vocació universal però, alhora, arrelada al territori i compromesa amb la nostra llengua i cultura.»

Som catedràtica de Geografia Humana de la Universitat dels Illes Balears des de l’any 2001. He estat professora visitant del Departament de Geografia de l’Université du Quebec à Montréal (Canadà) i els sistemes de transport són l’eix de la meva recerca. Som coautora d’una dotzena de llibres i he col·laborat amb més de quaranta obres col·lectives. He presentat més de vuitanta ponències o comunicacions en congressos nacionals i internacionals, gairebé bé totes publicades. Vaig ser directora de l’Escola d’Hoteleria CAIB-UIB durant quatre anys. He estat directora de la Universitat Oberta per a Majors dos anys i ara en duc dos més de vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta. Som membre numerària de l’Institut d’Estudis Catalans.

Nombre Apellidos.
Dr. Jordi Llabrés Bordoy

Departament de Psicologia

Vicerector d’Innovació

.

.«M’agrada connectar persones perquè crec que, de vegades, un i un són més que dos.»

Som professor de tècniques d’intervenció psicològica. Des que vaig fer la tesi fa desset anys, la meva recerca sempre s’ha relacionat amb l’aplicació de les TIC a la Psicologia. He participat en uns quinze projectes de recerca i en uns quaranta articles científics. També he participat en diversos projectes de transferència de coneixement que han acabat promovent la creació d’un servei universitari d’atenció psicològica. He estat secretari i director del Departament de Psicologia i membre actiu de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament. Ara som vicerector d’Innovació i Transferència.

Nombre Apellidos.
Dr. Antoni Aguiló Pons

Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

.

«M’il·lusiona poder continuar el canvi iniciat per la UIB cap a una Universitat més saludable, més sostenible i més solidària. A més, pens que encara ens queda camí per recórrer quant a l’optimització dels usos dels espais de la UIB.»

Som professor de Salut Pública. La meva recerca sempre s’ha relacionat amb els estils de vida i la millora de la salut. He participat en uns vint-i-cinc projectes de recerca, de cooperació al desenvolupament i de transferència i he publicat més de cinquanta articles científics internacionals. He estat director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, IP del grup d’Evidència, estils de vida i salut de l’IDISBA-IUNICS, coordinador de l’àrea d’epidemiologia del IUNICS i membre de la comissió acadèmica del Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença. Ara som vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, president de la REUS (Red Española de Universidades Saludables) i coordinador del grup de feina d’Universitats Saludables de la CRUE Sostenibilitat.

Nombre Apellidos.
Dr. Xavier Varona

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Vicerector de Títols i Tecnologia

.

«Com passa amb les persones, estimar la Universitat és ajudar perquè sigui millor sense demanar res a canvi.»

Som doctor enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor contractat doctor (Programa I3) del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica a la UIB. He impartit docència a estudis de diplomatura, enginyeria tècnica i superior, grau i màster, i he dirigit sis tesis doctorals. He estat investigador principal de quatre projectes del Pla Nacional d’I+D i tenc dos sexennis de recerca i quatre quinquenis docents reconeguts. També he pogut ajudar des de la gestió com a subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau, subdirector del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i Delegat del Rector. Actualment som vicerector de Títols i Tecnologia.

Nombre Apellidos.
Dra. Maria Llompart

Departament d’Economia i Empresa

Vicerectora d’Economia i Infraestructures

.

«Sempre defensaré que, en el món universitari, economia i solidaritat han de ser dues cares de la mateixa moneda.»

Fa més de vint-i-cinc anys que impartesc l’assignatura de Comptabilitat Analítica i de Gestió en els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses, alhora que la meva àrea de recerca se centra principalment en la història de la comptabilitat. Així, la meva tesi va versar sobre l’estudi dels llibres comptables del Regne de Mallorca en el primer terç del segle XIV. Tenc publicat un llibre, així com diversos articles i he participat en congressos nacionals i internacionals en l’àmbit de la comptabilitat de gestió i de la història de la comptabilitat. He estat secretària del Departament d’Economia de l’Empresa, directora de les Seus Universitàries i, actualment, som vicedegana de la Facultat d’Economia i Empresa.

Nombre Apellidos.
Dra. Antònia Paniza Fullana

Departament de Dret Privat

Secretària General

.

«Vaig tenir la sort de poder estudiar allò que sempre havia volgut, Dret. La meva feina m’agrada molt, i ara, amb molta il·lusió i dedicació, vull contribuir a fer de la nostra UIB una gran universitat.»

Som professora titular de Dret Civil. He publicat quatre monografies i he coordinat i dirigit dues obres col·lectives. També he escrit nombrosos articles en revistes jurídiques i capítols de llibre, alguns d’àmbit internacional. He participat en sis projectes de recerca i he estat IP del Projecte R+D+I «Noves fórmules de comercialització en línia de serveis turístics». He participat com a ponent en molts congressos d’àmbit nacional i internacional. Som membre del «International Forum of Travel and Tourism Advocates» (IFTTA). Actualment som directora del Centre d’Estudis de Postgrau.

Nombre Apellidos.
Sra. Antònia Fullana Puigserver

Membre del Personal d’Administració i Serveis de la UIB

Gerent*

* Es proposarà al Consell Social

.

«Crec en una gestió propera a les persones, responsable i compromesa amb la institució. Estic il·lusionada per continuar avançant en la millora de la UIB.»

Som funcionària del col·lectiu del PAS de la Universitat des de 1987, actualment de l’escala tècnica de gestió. He treballat en diversos àmbits de la gestió universitària, primer al Servei de Recursos Humans, també he estat cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts i vicegerent d’assumptes econòmics. Aquests anys he participat, entre altres, en projectes com la implantació de l’aplicació de comptabilitat-CTB, la gestió dels primers Fons FEDER de convocatòries de l’Estat, la creació de la secció de suport econòmic a la recerca i la definició a la UIB del model de comptabilitat analítica. Ara som gerent de la UIB.

Nombre Apellidos.
Dr. Antonio Fernández Coca

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Delegat del Rector

.

«Sempre he sentit vocació per la comunicació, com a docent, creatiu o comunicador. Compartir-ho amb la UIB, i sobretot amb un equip com el DIRCOM, és apassionant. D’altra banda, tot i que està molt lligat, som un complet enamorat de les dinàmiques que serveixen per actualitzar formes d’impartir docència.»

Som professor titular d’Expressió Gràfica Arquitectònica alhora que un professional multitransversal. El meu origen acadèmic és la llicenciatura de Belles Arts, on em vaig especialitzar en disseny gràfic. Vaig seguir un «European Master of Arts» en Imatge de Síntesi i Animació per Ordinador, que em va permetre conèixer a fons què era la mobilitat d’estudiants des de la pròpia experiència, i vaig fer la tesi en informàtica. Actualment som Delegat del Rector.

.
En el seu moment no vaig poder estudiar periodisme per raons familiars, però, des de sempre, no he parat de formar-me i desenvolupar-me en comunicació, en producció transmèdia, en gestió de la informació i també en tot allò relacionat amb la unió de tot el que he esmentat amb una altra de les meves grans passions: la docència i el com compartir-la emprant llenguatges, en viu o en línia, que fan servir els estudiants de cada generació.